po-pia 8:00-16:00

+421 51 772 13 65

non-stop

petranova@petranova.sk

banner

NAJNOVŠIE BLOGY

ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA OD 01. NOVEMBRA 2018

Účinnosťou prijatého zákona (zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu), vznikla takmer všetkým novo založených ako aj existujúcim firmám povinnosť zapísať odo dňa 01.11.2018 do neverejnej časti obchodného registra – nový údaj o konečnom užívateľovi výhod.

Ukáž viac

GDPR - ČO BUDE PRE VÁŠ BIZNIS ZNAMENAŤ NOVÉ NARIADENIE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

GDPR (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorého text sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. Keďže ide o nariadenie, nemusí ho implementovať každá členská krajina EÚ a od dátumu účinnosti je priamo vykonateľné.

Ukáž viac

AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby, nechajte si odborne poradiť a ušetrite. Vďaka inováciám teraz môžete získať právnu pomoc za cenu, ktorú si môžete dovoliť.

Ukáž viac

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do novo zriadeného registra fyzické osoby, ktoré sa podľa definície považujú za konečného užívateľa výhod.

Ukáž viac

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA c/a NEMAJETKOVÁ UJMA

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti.

Ukáž viac

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO - NEHMOTNÝ MAJETOK - OCHRANNÁ ZNÁMKA

V dnešnom príspevku, či úvahe, sa chcem zamyslieť nad duševným vlastníctvom, nehmotným majetkom firmy, ktorejkoľvek, aj tej vašej, nech je akokoľvek mladá a malá... Jej história a prosperita sú v rukách každého jej majiteľa a práve teraz sa môže začať...

Ukáž viac

STRATA RADOSTI Z DOVOLENKY

Ako postupovať pri reklamácii dovolenky v kontexte slovenskej, českej a európskej judikatúry.

Ukáž viac

TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

Tento trestný čin bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 266/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II. novelizoval aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Ukáž viac

ZODPOVEDNOSŤ ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Problematiku nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania upravuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ukáž viac