po-pia 8:00-16:00

+421 51 772 13 65

non-stop

petranova@petranova.sk

banner


OBČIANSKE PRÁVO

 • Spracovanie zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva a iné)
 • Príprava žalôb, návrhov a iných právnych podaní
 • Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v dedičských veciach
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch
 • Náhrada škody a vymáhanie bezdôvodného obohatenia
 • Ochrana osobnosti
 • Zastupovanie klientov pred rozhodcovskými súdmi vrátane zastupovania v konaní o neplatnosť rozhodcovských rozsudkov

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Zakladanie obchodných spoločností a firemné riadenie
 • Zmeny zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach v obchodnom registri
 • Spracovanie a analýza obchodných zmlúv
 • Prevod obchodného podielu
 • Fúzie a akvizície
 • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a družstiev
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Právny audit - due diligence

PRACOVNÉ PRÁVO

 • Riešenie pracovnoprávnych sporov zamestnancov a zamestnávateľov
 • Príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Zastupovanie v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhradu mzdy a náhradu škody
 • Právne poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia

SPRÁVNE PRÁVO

 • Zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi verejnej správy
 • Zastupovanie v konaniach pred súdmi v oblasti správneho súdnictva
 • Zastupovanie pri uložení pokuty za správne delikty
 • Poskytovanie právnych služieb obciam

RODINNÉ PRÁVO

 • Návrh na rozvod manželstva a zastupovanie v konaní pred súdom
 • Zastupovanie v konaniach o neplatnosť manželstva
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • Úprava vyživovacej povinnosti
 • Určenie a zapretie otcovstva
 • Zastupovanie a poradenstvo vo veciach osvojenia, opatrovníctva a poručenstva

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • Právne poradenstvo v oblasti autorského práva
 • Spracovanie prihlášok ochranných známok, úžitkových vzorov a iné
 • Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
 • Vypracovanie licenčných zmlúv a iných obdobných zmlúv z oblasti priemyselných práv
 • Kompletný právny servis v prípade porušenia práva priemyselného vlastníctva

KONKURZNÉ PRÁVO A REŠTRUKTURALIZÁCIA

 • Analýza rizík vyplývajúcich z možnosti vyhlásenia konkurzu
 • Analýza rizík vyplývajúcich z možnosti podania návrhu na reštrukturalizáciu
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • Reštrukturalizácia podnikov v hospodárskych ťažkostiach
 • Osobný bankrot a oddlženie fyzických osôb
 • Zastupovanie klientov v incidenčných sporoch

TRESTNÉ PRÁVO

 • Spracovanie trestných oznámení
 • Podávanie žiadostí, návrhov a sťažností v trestnom konaní
 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

POZEMKOVÉ PRÁVO

 • Usporiadanie pozemkového vlastníctva
 • Reštitúcie
 • Pozemkové úpravy
 • Urbárske právo a pozemkové spoločenstvá
 • Poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond
 • Nájom poľnohospodárskych pozemkov
 • Vypracovanie právnych rozborov vlastníckych ako aj iných právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • Komplexný právny servis pre farmárov a mladých farmárov

ÚSTAVNÉ PRÁVO

 • Právne poradenstvo v oblasti základných práv a slobôd
 • Príprava a podanie ústavnej sťažnosti
 • Zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR
 • Súdne a mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa porušenia základných práv a slobôd

DAŇOVÉ PRÁVO

 • Zastupovanie klientov v daňovom konaní
 • Právne analýzy v oblasti daňového práva
 • Zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí orgánov finančnej správy pred súdmi

PRÁVO V OBLASTI ENERGETIKY

 • Zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi, najmä Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
 • Analýzy právnych predpisov z oblasti energetiky
 • Vypracovanie žiadostí, stanovísk a ďalšie právne poradenstvo v súvislosti s podnikaním v energetike